Menu

Over VVJ

Welkom bij de VVJ

De Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ) is eind 1996 opgericht en stelt zich tot doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening van vastgoedjuristen door het organiseren van studiebijeenkomsten. De VVJ richt zich op juristen, zoals advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen die zich hoofdzakelijk bezighouden met het vastgoedrecht.

De VVJ vervult een netwerkfunctie voor diegenen die de Grotius specialisatie-opleiding "Onroerend Goed" hebben gevolgd, maar staat ook open voor juristen die zich in hun dagelijkse praktijk met het onroerend goedrecht bezig houden en over een behoorlijke werkervaring beschikken.

Karakter en doel van de VVJ 

Het initiatief tot de oprichting van de VVJ is op 18 december 1996 genomen door een aantal deelnemers aan de Grotius-specialisatieopleiding Onroerend Goed van dat jaar. Het belangrijkste motief voor de oprichting van de vereniging was gelegen in de wens om op min of meer permanente basis, als een vervolg op de Grotius-specialisatieopleiding, de deskundige beroepsuitoefening door vastgoedjuristen te bevorderen door het organiseren van daarop gerichte activiteiten, waaronder met name studiebijeenkomsten. Dit laatste zou in voorkomende gevallen in samenwerking met de Grotius-academie kunnen worden gerealiseerd. De vereniging zou tevens een netwerkfunctie vervullen voor alle oud-Grotius-cursisten O.G., aangevuld met overige juristen die zich in hun dagelijkse praktijk geheel of voornamelijk met het onroerendgoedrecht bezighouden en over een behoorlijke werkervaring beschikken.

De oprichters van de VVJ hebben geen "specialisatievereniging" in het leven willen roepen, zoals de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten of de Vereniging van Huurrecht-Advocaten. Anders dan die verenigingen heeft de VVJ dan ook een wat lager "hooglerarengehalte", wat overigens niet wil zeggen dat de inleidingen die voor de VVJ-studiebijeenkomsten worden verzorgd niet van een hoog kwalitatief niveau zouden zijn. De VVJ wil een breed platform zijn voor al diegenen die zich in de advocatuur, het notariaat, het bedrijfsleven of bij de overheid in de dagelijkse praktijk richten op een of meer deelgebieden binnen het brede onroerendgoedspectrum. Het tamelijk informele karakter van de door de VVJ georganiseerde bijeenkomsten en de gunstige prijs/kwaliteitsverhouding wordt door de cursisten (leden en introducés) hoog gewaardeerd.

De groei van de vereniging 

De VVJ is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als onderwijsinstelling in het kader van de permanente opleiding advocatuur. Derhalve kan de VVJ aan advocaten die de door de VVJ georganiseerde bijeenkomsten bijwonen, studiepunten toekennen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie kent aan (kandidaat-)notarissen die de studiebijeenkomsten van de VVJ hebben bijgewoond, eveneens opleidingspunten toe. Uit de in 2009 - in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten - uitgevoerde audit is naar voren gekomen dat de VVJ goed scoort als opleidingsinstituut.

Het aantal leden is sinds de oprichting van de VVJ gestaag gegroeid. Per maart 2010 telt de vereniging 349 leden, afkomstig uit de volgende sectoren: advocatuur (63%), bedrijfsleven (20%), notariaat (12%), overheid (4%) en rechterlijke macht (1%). Voor de komende jaren wordt, mede door nieuwe lichtingen Grotiuscursisten, een verdere groei verwacht.

Studiebijeenkomsten

Sinds 1997 worden jaarlijks zo´n vijf bijeenkomsten georganiseerd, waarop door externe sprekers dan wel door eigen leden inleidingen worden verzorgd over diverse onderwerpen op het gebied van het onroerendgoedrecht, waarbij zowel het privaatrecht als het publiekrecht in min of meer gelijke mate aan bod komen. De bijeenkomsten staan ook open voor introducés, die een hogere vergoeding betalen dan de leden.

Als onderwerpen die de afgelopen jaren tijdens studiebijeenkomsten aan de orde zijn geweest, kunnen genoemd worden:

 • komende wetgeving met betrekking tot aanneming van werk
 • het appartementsrecht en deeltijdeigendom
 • complexe besluitvorming in de ruimtelijke ordening
 • dwaling bij de koop van onroerende zaken
 • het nieuwe huurrecht
 • het architectenrecht
 • planschade en nadeelcompensatie
 • grondexploitatie en gemeentelijk kostenverhaal
 • mediation in het onroerend-goedrecht
 • actualiteiten aanbestedingsrecht
 • het nieuwe huurrecht
 • projectontwikkeling en PPS
 • vastgoedfiscaliteiten
 • overheid en privaatrecht
 • projectontwikkeling in de praktijk
 • archeologie en ruimtelijke ordening
 • de nieuwe mogelijkheden van de geïntegreerde aanbestedingsrichtlijn
 • juridische conformiteit en de Wet Puberr
 • vastgoed en milieu
 • verzekeringen in de bouw
 • onteigening
 • grootstedelijke gebiedsontwikkeling

Actualiteitenmiddagen

Sinds 2001 organiseert de VVJ telkens aan het begin van het jaar een Actualiteitenmiddag Vastgoedrecht. De opzet daarvan is dat vijf á zes sprekers afkomstig uit de wetenschap en de praktijk in circa een half uur tijd de recente ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie met betrekking tot onderwerpen over de volle breedte van het vastgoedrecht belichten.

De Actualiteitenmiddagen beginnen met een uitgebreid lunchbuffet en eindigen met een aangeklede borrel.

Vervolgopleidingen in samenwerking met de Grotiusacademie

Zoals hiervóór al opgemerkt, is in de statuten van de VVJ vastgelegd dat de vereniging in voorkomende gevallen in samenwerking met de Grotius Academie cursussen zal organiseren. In oktober 1998 vond een mede door de VVJ georganiseerde Grotius-vervolgopleiding plaats, waarin actuele ontwikkelingen in het bestuursschaderecht en de Wet voorkeursrecht gemeenten centraal stonden.

Medio 2003 heeft de VVJ met de Grotius Academie een samenwerkingsovereenkomst gesloten die ertoe strekt op advies van de hoofddocenten van de specialisatieopleiding "onroerend goed" gezamenlijk het programma te ontwikkelen voor vervolgopleidingen voor oud-deelnemers aan deze opleiding. Ter uitvoering hiervan wordt vanaf 2004 jaarlijks een tweedaagse vervolgopleiding georganiseerd.

Privacy Statement VVJ
Hierin staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en met wie deze, waar nodig, worden gedeeld.

DISCLAIMER

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De VVJ neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. De VVJ is niet verantwoordelijk voor de informatie van andere organisaties waarnaar gerefereerd wordt op deze website.